info@reelhukuk.com.tr
Zorlu Center - Levazım Mah. Koru Sok.No:2 Teras Evler TD Lobi / İst

Miras Hukuku – Tereke (Ahkâm-ı Şahsiye)

İnsan, her canlı varlık gibi doğar, yaşar ve ölür. İnsanın doğumunun birey, aile, toplum ve devlet açısından birçok hukuki sonucu olduğu gibi ölümünün de bir takım hukuki sonuçları mevcuttur. Miras hukuku, sağlar arası ve ölüme bağlı tasarrufların düzenlendiği hukuk alanıdır. Hukuki işlemlerin çoğunluğu sağlar arası hukuki ilişkileri düzenlese de, ölümün hukuki bir fiil olarak sonuçlar doğurması miras hukukunun özel olarak düzenlenmesini kaçınılmaz kılmıştır.

Miras hukuku ülkemizde Türk Medeni Kanununda düzenlenmektedir. Miras bırakandan kalan malların tereke yahut mameleklerin devrine ilişkin veraset işlemleri de hukuk mahkemelerinde yapıldığı kadar, noterliklerde oluşturulan nüfus kayıt sistemleri üzerinden de belgelendirilmektedir. Kimi zaman miras bırakan vasiyetname hazırlayarak ya da mirasçıları ile miras sözleşmesi tanzim ederek mal varlığı için ölümünden sonra tasarrufta bulunmayı amaçlamaktadır. Vasiyet ölüme bağlı bir tasarruf olup bir kişinin ölümünden sonra geçerli olmak üzere, bir veya birden fazla kişiye belirli bir mal bırakması işlemidir. Vasiyetname sözlü veya yazılı olabilmektedir. Kişinin ölümü ile malvarlığının tamamı (alacakları ve borçları da dâhil olmak üzere) bir kül halinde yasal mirasçılarına geçer. Miras üzerinde kimlerin hakları olduğunu yani, kimlerin mirasçı olduğunu göstermek üzere mahkemeden “veraset ilamı” (mirasçılık belgesi) alınır. Mirasçılık belgesi aksi ispat edilene kadar geçerlidir.

Ölüme bağlı tasarruflarda yazılanların açık ve anlaşılır olmaması halinde çeşitli yorum kurallarına göre yorumlanması ve miras bırakanın vasiyetnameyi yazarken amaçladığı iradenin ortaya çıkarılması sonucu doğmaktadır.

  • Veraset ilamı çıkartılması (Mirasçılık Belgesi),
  • İntikal İşlemlerinin yapılması
  • Tereke Tespiti- Resmi Tasfiye
  • Miras Sözleşmeleri
  • Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar,
  • Mirasta defter tutulması,
  • Terekede ihtiyati tedbirler,
  • Tenkis ve mirasta iade davaları,
  • Vasiyetnamenin iptali davaları,
  • Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi ve benzeri konularda hukuki hizmet vermekteyiz.