info@reelhukuk.com.tr
Zorlu Center - Levazım Mah. Koru Sok.No:2 Teras Evler TD Lobi / İst

İcra - İflas Hukuku ve Konkordato

Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bunun yanı sıra şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek Konkordato gibi hukuksal müesseselere başvurmaları sık rastlanan hukuki konulardan biridir. İcra-İflas-Konkordato konusunda uzman ve profesyonel ekibimizle firmaların gerek borca batıklıktan çıkarılması gerekse borçların yapılandırılması konusunda tüm süreci başarı ile yönetmekteyiz.

Büromuz bu konuda İcra hukukunda uzman avukatlar ile hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkûr takipler neticesinde tahsilatların yapılması, icra takipleri neticesi borçlular tarafından, başvurulabilecek, itiraz, muvazaalı mal kaçırma, menfi tespit davası, İflas Masası Vekilliği, İflas İdaresi Vekilliği ve yine Konkordato talebi gibi karşı savunmalar üzerine de birikim ve tecrübeleriyle hızlı çözümler sunmaktadır.

Bu amaçla, Hukuk Büromuzda spesifik olarak bu hizmeti vermek amacıyla deneyimli avukatlar ve icra takip personelinden kurulu geniş ve özel bir ekiple hizmet vermektedir. Alacağın ivedi tahsili ve bir an önce sonuca ulaşılabilmesi için büro içerisinde takip memurları ile birlikte oluşturulmuş özel bir icra takip bölümü ve icra ekibi ile takip öncesi ve takip sonrası arama hizmetleri ile efektif tahsilat gerçekleştirilmektedir. Banka ve kurumların toplu icra takipleri konusunda tecrübesi bulunan büromuz avukat ve çalışanları, icra programları konusunda uzmandır.

Mahkeme ilamlarının ve kambiyo evraklarının (çek-senet) icra takibinin yapılması, tahsili Ticari ve şahsi alacakların teminatlandırılması, teminatların paraya çevrilmesi, müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi, İcra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması, mali durumunun ıslahı ve yeniden örgütlenmesinin sağlanması Şirketin tümünün veya bir bölümünün satışında, risklerinin tanımlanması Konkordato Başvurusundan Geçici ve Kesin süreler dâhil Konkordato İlanına kadar tüm sürecin yönetilmesi ve yine İflasın açılmasına karar verilmesi ve İflasın açılması durumunda İflas Müdürlüğünce ilgili dosyanın ele alınmasından, Tasfiye Sürecinin tamamı, Tasfiyenin Adi ya da Basit Tasfiye olmasına göre iflas masası ve-veya ya iflas idaresi vekili olarak iflasın sonuçlanıncaya kadar yönetilmesi.

Konkordato

Yasa koyucu, 28.02.2018 Tarihli 7101 sayılı kanun ile “iflas erteleme” müessesini kaldırarak, konkordatonun kapsamını oldukça genişletmiş, İİK.madde 285 vd. maddelerinde bu müessese yeniden düzenlenmiştir. Konkordato son haliyle, kaldırılan “iflas ertelemesi” müessesini de kapsayacak şekilde oluşturulan icra ve iflas mekanizması haline gelmiştir.

İcra İflas Kanunu 285.maddesi gereği Konkordato: Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen ve ya vadesinde ödememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek ve ya tenzilat yapılmak sureti ile borçlarını ödeyebilmek ve ya muhtemel bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilir. Konkordato borçların tenzilat ve-veya vade yapılmak sureti ile borçlunun iflastan kurtulabilmesi için planlanan “Yapılandırma Projesi” olarak tanımlanabilir.

Konkordato talebiyle birlikte verilen gerekli belgelerin (Yasal tüm belgeler) eksiksiz olduğunu tespit eden mahkeme derhal “Geçici mühlet- Tedbir Kararı vermek zorundadır. Mahkemenin bu konuda takdir yetkisi bulunmamaktadır. Geçici mühlet kararı ile birlikte “Konkordato Komiser ya da komiserleri” atanmaktadır.

Geçici mühlet kararı başvurudan itibaren 3 ay olmakla Mahkeme tarafından gerekli görülen durumlarda, borçlunun veya komiserin talebi üzerine, 2 ay daha uzatılabilmektedir. Geçici mühlet talebinin kabulü, geçici komiser görevlendirilmesi ve geçici mühletin uzatılması kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz.

Mahkeme, geçici mühlet süresi içinde borçlu veya konkordato talebinde bulunan alacaklıyı duruşmaya davet eder. Geçici konkordato komiserinin yazılı raporuyla birlikte alacaklıların itirazlarını dikkate alarak Mahkemeye sunulan Projenin realitesine bakılarak başvurucunun iyi niyetli olup olmadığı nazara alınarak borçları yapılandırabileceğine kanaat getirilir ise “kesin mühlet” kararını verir aksi halde red ederek iflasa karar verilir. Mahkeme konkordato ön projesinin başarıya ulaşacağına kanaat getirirse borçluya 1 yıllık kesin mühlet verecektir. Kesin mühlet, komiserin gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir. Uzatma talebi borçludan gelirse mahkeme komiseri ve -varsa- alacaklılar kurulunun da görüşünü alarak kararını verir. Yapılacak yargılama sonucunda komiserlerin görüşü alınarak konkordatonun tasdiki kararı ve-veya konkordatonun tasdik edilmeyerek başvurucunun iflasına karar verilecektir.